Bozska marcha online dating

O pramenech siřeji jednati, byloby nadbytečné, poněvadž jsme se drželi zásady, ve spisu samém na náležitých místech doložiti se všeho, což nám koli k objasnění a k utvrzení sloužilo a před rukama bylo. qua Bohemia limitatur; ad mediam silvam, cui nomen est Muore, et ejusdem montis eadem parochia lendit, qua Bavaria limitatur.Právo slovanské v Čechách a na Moravě, jehož vývin po stoletích se počítá, v rozsahu svém tak jest prostranné a rozložité, žeby vylíčem' jeho soustavné a historické řadu ně- kolika svazků vyplnilo. V Konisshofen nedaleko Milice, v kopcích pro U Cecham ležela (Kunises Loven, ^ V hlaholském překladu Písma zněji slova: In ereíiii vastitale^^ „na pustém hvozdě,^' tak že hvozd nejbhže se shoduje se slovem latinským eremus. Tím se vysvětluje německé Bohmcr-Wald co název horský, Mail-Berg neboli Mourim-Berg, silva, cui nomen est Muore; Man-Hart (hart slaroněm. ^ Naznačení hranic zemských v Cechách i na Moravé dalo se for- mulí vňhec obyčejnou: Usquc ad mediam silvam t. Podobné vylicují se u Kosmy i hranice panství Slavnikova: Plagam ad auslralem contra Theulonicos orientales has urbes habuit termi- nales- Chýnov, Uúdlebi, Netolici usque ad mediam silvam; dále contra Moraviae regnum castrum sub silva situm nomine Liutomysl usque ad rivulum Zuitawa, qúi est in media silva, s kterýmžto posledním nazna- čením shoduje se i sp&sob udání v listina biskupství Pražského: Ter- mini ejus occidentem versus hii šunt: Tugost, qui tendit ad medium lluminis Chub, což není než jiný obrat formule usque ad mediam silvam.VI Rovněž (Ičkujeme bratru našemu Josefovi za mnoho- strannou pomoc, kterou nás radou i skutkem při mnoho- leté práci naší podporoval, též i pííteli našemu prof. 800 Slované z Cech zajížděli bezmála až k panenskému klášteru Milici, založenému nedávno od Emhildy pří- buzné Karlovy (ab incursu paganorum Sclavorum, qui e regione Boe- miae saepius irruptionem facere et homines abducere solebant, lak že Jireček, Právo slovanské. I v Čechách, a to v Šumavé, máme tento názc Y po- dnes: Slově totiž hi-bet horský mezi Bavory a Čechy od Jezerní steny až k Debrníku u Eisensteina Bredl, Bredel. Části hvozdu českého byly: Nortwald, silva nortlca, ne- mus Boemiae, silva Bohemica , saltus Boemorum (i. Bohmerwald, český les), Les bavorský (l)alemil), silva, quae dirimit Bavariam atque Boemiam (Cosmas). Leopold lesa kus, divisionem fecit silvae Nortwald.Gm- dely'ma, jenž dohled při tisku spisu dosti nesnadném laskavé byl na se vzal. SLOVANSKÉ PRÁVO v O e o h á C5 li a na ]VI o r a v ě. §• f* Za těch časů, kterými se bezpečný dějepis český ve středním věku vůbec začíná, srovnával se obor země české zúplna s hořejším poříčím řeky Labe. — Usque ad mediam silvam překládati lze v cestiné podle toho: ,,až do předělu*', anebo tuším i ,,až na vrchomezí'% jakž podnes sluje hora na rozhraní mezi Cechy a Kladskem (něm. Takto slul hvozd pomezní na západním i také na jižném pomezí českém, počínajíc od Smrcin neboli od prame- nův Mohanu i Ohry v ohromném oblouku až ke pramenům reky Dyje na rozhraní cesko-moravsko-rakouském. 1194 slově tak krajina blíže Kronachu u Smrcin, kdež klášteru Prieflinskému dáno 80 jiter de nemore secus Cronach, quod vulgariter dicitur Nortwald. století poustevník Vintír (Gi Jnther) vzdělávati heremum Nort- wald. 1010 dáno v krajině mezi llsou a Kotulou kus lesa, quae vocatur Nortwald, panenskému klášteru Pasovskému. Konečně na řece Světlé daroval Hadmar Chuenring končinu jednu klá- šteru Světelskému: terram in nortica silva, ze Zwetel in dem Nort- wald.1176 mezi Cechy a Rakousy: Dux Soběslaus quaestionem movet de terris supra magnam et finalem silvam cultis, quam mediam et inlerjacentem silvam Boemi dicunt esse totaliter suam, Austriacii e contra affirmantibus, quod ad eos perlineat ex parte sua, sicut ad nos ex nostra (Gerlach.), až to skoncováno výměrem Chebským z r. Pomezí mezi Čechy a Moravou, souhlasící s rozhraním vod lab- ských a moravských, pokryto bylo daleko široko různými lesy, roz- « sahlvmi nilakami (blaty, bahny) a velikými lukaini pohorskými. 862 brali se tuším bratří Solunští přes Pannonsko na Moravu, aspoíi tomu svědci řada kaplí sv.Ze jména uvozují se tu lesy: Nad počátky řeky Jihlavy les Bořek, silva lale protendens juxta terminos Moraviae 1174. 805 ad Spizzun, nepochybně dnešní Margarethen na stoku obojí Sabnice; Gelse, tuším dnešní Golse v Saladsku; Usitín dle Muchara Gross-Sonn- tag; Quartinaha s kostelem sv. Klimenta od země nyní charvatské až ke hradu Nitře; jistě ale šli tudy z Moravy do Říma, nebot se na té cestě okolo r. Přítomný spis je pokusem, předsta- viti právo toto, pokud a jak se v Čechách a na Moravě vy- vinulo, v jednom obraze, v jednom soustavném celku. U nás, v Čechách a na Moravě, našly jednotlivé stránky jeho bedlivého ocenění u mužů ve vědě na slovo vzatých: vábilof zajisté právníka Strobacha rovněž jako dějepisce Palackého, Šafaríka filologa i Wocela archaeologa.

starého pána z Rožm- \ berka, Výklad pána z Dube, Kniha Tovačovská pána z Cim- ; burka, dílo Viktorina ze Všehrd, Nálezové práv zemských, . Vedle práva tohoto samorostlého, ■ starodomácího, našla i rozličná práva jiného rodu a původu .Že krajina mezi dneš- ním Habrem, Jihlavou a Humpolcem jeste ve 12. Nad pra- meny Doubravice, Kamenice, Svratky a Bobravy nacházejí se podnes pozfistatky starých lesň připomínaných r. Podobně byla i krajina počínajíc od políček (dnešního města Poličky) až ke pramenům Orlice a Moravy velikými pokryta lesy; terminus contra Moraviae regnum usque ad rivulum Svitavám, qui est in media silva (Cosm.); silva lata a rivo Slúpnice usque ad íluvium Třebová et de- hinc quousque fines Bohemiae protenduntur 1167. Pomezní les u Ná- choda jmenuje Kosmas jednoduše „silvam^S 10G8, Martjnus Gallus vypravuje k r. 868 zdrželi u Kocela, jenž jich přelaskavě vítal a hostil, i s národem svým, což bylo prvním zárodkem pozdějšího obno- vení staré diecesí Syrmiensko-pannonské. 883—885 opanoval Svatopluk moravský veškerou Pannonii až po Drávu.veku byla takměr jeden les, známo z vypravování Kosmova k r. 1108, že bitva zde svedena v hlubině lesů (in medio silvarum proelio commisso). 98 po Kristu, jenž oba znali tuto po- dobu země nyní české a také připadne ji vylíčili. IL 108.) Postavení Maro- budovo bylo takové, že mel — od jihu hledíc k severu — Cermanii na levo a před sebou, Pannonii na právo, v zádech pak Noriky a že 0(1 hranic jeho země až na vrch Alp Itálii obmezujících nebylo výše 50 mil (200.000 krocejův). Též i nástupci Svatoplukovi ji mocně drželi, ačkoliv hrad Blatno r. Porfyroge- nila výra/ne praví, ze za Srémem, jen/ v/dáleno jest od B.'lehradu dva dni cesty, le/í veliká Morava, hse druhdy Svatoplukova, kterou za jeho íasu (945-050) opanovanou měli Chrové (Turci j.svědčení našeho spočívati musí na dokonalé známosti pospo- ; litých poměrů současných. v Pokud se v náhledech sv Vxh shodujeme s názory posud běžnými a pokud se děhme od nich, soudný čtenář snadno vynajde. quod eadem silva usque ad ca- rumina montium, qui šunt versus Bohemiam, a quibus aqua decurril in Moraviam, nobis debeant perlinere.Vděčně uznávajíce posavadní vědecké práce o staro- věku česko-moravském, šli jsme nicméně drahou samostatnou; pokládali jsme za věc v povaze studia založenou, abychom prameny samy v uvážení vzali a je proskoumali; jen tato dráha vede k pokroku. V zakládací listině biskupství Pražského vyznačují se hranice zemské i diecesanské usque ad me- diam silvam.

Search for bozska marcha online dating:

bozska marcha online dating-50

Co se dotýče slovanského práva v Čechách a na Mo- ravě, hodíť se velmi případně za předmět studia takto obme- IV i zeného, neboť se vyvíjelo od prvních dob osazení slovanskélio j po mnoho století na pude určitě vyměřené, v oboru uza- , vreněm, nepřetržitě, celistvě; také vidíme, že se vyvinulo : v útvar, o jehož velkoleposti svědectví dávají jak díla záko- I nodárství zemského (Dsky , Řády a Zřízení zemská) , tak i : díla pilnosti soukromé (Kniha na př.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “bozska marcha online dating”

  1. is the widest database with Arab girls on sex cam: You won't be disapointed with our Muslim sex cam models, chosen on the best arabic webcam brands. Join the sexiest arabic webcam session of your life with these hot girls on Arab sex chat, an interactive live sex arab fuck experience!

  2. 1-50, Revised as of January 1, 2006, Office of the Federal Register 9780743225281 0743225287 Temptations, Albertson 9780798630559 0798630558 Day of the Giants, Pieter Pieterse 9780070411333 0070411336 Mass Media 9781588510839 1588510832 What Hope Have You! Steinberg 9781853900013 185390001X More Joy in Heaven - Confession, the Sacrament of Reconciliation, Kevin Doran 9781878580689 187858068X Mad Ludwig of Bavaria and Other Short Plays, Robert Peters 9780751358445 0751358444 Showtime!